دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸     
خانه / انیمیشن / شیمی پیش

بخش موضوع: شیمی پیش

اسید قوی و ضعیف

فصل: اسید و باز فرستنده: همکار محترم خانم فیروز توضیحات: اسید قوی ، اسیدی است که در آب بطور کامل یونش می یابد و اسید ضعیف اسیدی است که در آب بطور جزئی یونش یافته و در محلول آن بین ...

ادامه »

تیغه روی در محلول یون آهن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: روی در سری الکتروشیمیایی از آهن بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به آهن است ، بنابراین اتمهای روی به یونهای آهن الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه روی در محلول یون منیزیم

فصل: الکتروشیمی توضیحات: روی در سری الکتروشیمیایی از منیزیم پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به منیزیم است ، بنابراین اتمهای روی نمیتوانند به یونهای منیزیم الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه نیکل در محلول یون آهن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: نیکل در سری الکتروشیمیایی از آهن پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به آهن است ، بنابراین اتمهای نیکل نمیتوانند به یونهای آهن الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه منیزیم در محلول یون هیدروژن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: منیزیم در سری الکتروشیمیایی از هیدروژن بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به هیدروژن است ، بنابراین اتمهای منیزیم به یونهای هیدروژن الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه منیزیم در محلول یون نقره

فصل: الکتروشیمی توضیحات: منیزیم در سری الکتروشیمیایی از نقره بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به نقره است ، بنابراین اتمهای منیزیم به یونهای نقره الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه منیزیم در محلول یون روی

فصل: الکتروشیمی توضیحات: منیزیم در سری الکتروشیمیایی از روی بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به روی است ، بنابراین اتمهای منیزیم به یونهای روی الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه آهن در محلول یون هیدروژن

فصل: الکتروشیمی توضیحات: آهن در سری الکتروشیمیایی از هیدروژن بالاتر بوده و کاهنده قویتری نسبت به هیدروژن است ، بنابراین اتمهای آهن به یونهای هیدروژن الکترون داده و آنها را می کاهند و خود اکسایش یافته و بصورت یون وارد ...

ادامه »

تیغه آهن در محلول یون روی

فصل: الکتروشیمی توضیحات: آهن در سری الکتروشیمیایی از روی پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به روی است ، بنابراین اتمهای آهن نمیتوانند به یونهای روی الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »

تیغه مس در محلول یون منیزیم

فصل: الکتروشیمی توضیحات: مس در سری الکتروشیمیایی از منیزیم پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به منیزیم است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای منیزیم الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام ...

ادامه »
بازگشت به بالا