پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸     
خانه / نکته درسی (برگه 5)

بخش موضوع: نکته درسی

پیش دانشگاهی – تاثیر دما بر سرعت واکنش

پیش دانشگاهی – تاثیر دما بر سرعت واکنش

افزایش دما بر سرعت واکنشهایی که انرژی فعالسازی بیشتری دارند ، تاثیر بیشتری دارد . بطوریکه هر چه Ea یک واکنش بزرگتر باشد ، افزایش دما سرعت آنرا بیشتر افزایش می دهد .  

ادامه »

پیش دانشگاهی – سرعت مصرف و تولید مواد

پیش دانشگاهی – سرعت مصرف و تولید مواد

در یک واکنش ، ماده ای که کوچکترین ضریب استوکیومتری را در معادله شیمیایی دارد ، کمترین سرعت و ماده ای که بزرگترین ضریب استوکیومتری را دارد بیشترین سرعت تولید یا مصرف را دارد . در واکنش زیر ماده A ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – سرعت مصرف و تولید مواد جامد و مایع خالص

پیش دانشگاهی – سرعت مصرف و تولید مواد جامد و مایع خالص

سرعت مصرف یا تولید مواد جامد یا مایع خالص را در واکنشهای شیمیایی نمیتوان بر حسب مولار بر زمان ( M/S) تعیین کرد . زیرا غلظت مواد جامد و مایع خالص ثابت بوده و در طول انجام واکنش تغییر نمی ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – سطح انرژی پیچیده فعال

پیش دانشگاهی – سطح انرژی پیچیده فعال

سطح انرژی پیچیده فعال ( کمپلکس فعال ) همواره بیشتر از سطح انرژی مواد واکنش دهنده و مواد فراورده است و در ساختار آن تمامی پیوندها ضعیف نمی شوند ، بلکه فقط پیوندهایی که قرار است تشکیل یا شکسته شوند ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – تاثیر دما بر سرعت واکنش

پیش دانشگاهی – تاثیر دما بر سرعت واکنش

  افزایش دما موجب افزایش انرژی جنبشی مولکولهای واکنش دهنده شده و تعداد برخوردهای با انرژی کافی افزایش می یابد ، بنابراین سرعت واکنش افزایش خواهد یافت .( تعداد مولکول بیشتری می توانند به پیچیده فعال تبدیل شوند ) هر ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – نمک چیست ؟

پیش دانشگاهی – نمک چیست ؟

اگر بجای هیدروژنهای یک اسید ، فلز قرار گیرد به ترکیب حاصل نمک گفته می شود . نمکها ترکیبات یونی میباشند ، ولی نمی توان گفت تمام ترکیبات یونی نمک هستند ، زیرا بازها ( هیدروکسید فلزات ) و اکسید ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – چرا ثابت تعادل تنها به دما بستگی دارد؟

پیش دانشگاهی – چرا ثابت تعادل تنها به دما بستگی دارد؟

ثابت تعادل زمانی تغییر می کند که غلظت واکنش دهنده ها و فرآورده ها در خلاف جهت هم تغییر کنند ، یعنی غلظت واکنش دهنده ها کاهش و غلظت فرآورده ها افزایش یابند یا برعکس غلظت واکنش دهنده ها افزایش ...

ادامه »
بازگشت به بالا