شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / نکته درسی

بخش موضوع: نکته درسی

شیمی ۲ – ترتیب پرشدن ترازهای فرعی انرژی

شیمی ۲ – ترتیب پرشدن ترازهای فرعی انرژی

برای رسم آرایش الکترونی یک عنصر بایستی ترتیب پرشدن ترازهای فرعی را بدانیم ، برای عناصر سبک ( تا عدد اتمی ۳۶ ) ترتیب پرشدن ساده بوده و به آسانی بخاطر سپرده می شود ، ولی برای عناصر سنگین ( ...

ادامه »

شیمی ۲ – تعیین قطبیت مولکول

شیمی ۲ – تعیین قطبیت مولکول

مولکول قطبی مولکولی است که دارای سر مثبت و منفی است . یعنی یک طرف آن مثبت و طرف دیگر آن منفی است . بنابراین مولکولهایی که بارهای مثبت و منفی بطور یکسان در آنها پخش نشده باشند قطبی خواهند ...

ادامه »

شیمی ۱ – شیمی چیست؟

شیمی ۱ – شیمی چیست؟

شیمی یعنی علم ماده ؛ که در باره ساختمان مواد ، خواص مواد ، تغییرات مواد ، ساخت مواد جدید و کاربرد مواد بحث می کند.   ما در یک جهان مادی زندگی می کنیم ، بنابراین آشنایی با علم ...

ادامه »

شیمی ۱ – CFC پیشران در افشانه ها

شیمی ۱ – CFC پیشران در افشانه ها

اسپری ها که به آنها افشانه نیز گفته می شود ، محتوی یک مایع می باشند که با فشردن دکمه بالای آنها ، مایع درون آنها با فشار به بیرون پاشیده می شود . مانند انواع حشره کشها ، خشبو ...

ادامه »

شیمی ۱ – فریون ها و ساختارشان

شیمی ۱ – فریون ها و ساختارشان

فریونها نام تجاری کلروفلوئور کربنها (CFC) می باشند که از اتمهای کربن ؛ فلوئور و کلر تشکیل شده اند . مانند CFCl3 و CF2Cl2 که در آنها اتم کربن به اتمهای فلوئور و کلر پیوند دارد .   این ترکیبات ...

ادامه »

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰

– در بین عناصر شماره ۱ تا ۳۶ عناصر ۲۱ تا ۳۰ عنصر واسطه بوده و تراز ۳d در انها پر می شود و مابقی عنصر اصلی هستند .   – در عناصر واسطه ۲۱ تا ۳۰ ( بجز کروم ...

ادامه »

شیمی ۲ – جرم اتم بر حسب amu

شیمی ۲ – جرم اتم بر حسب amu

هر amu جرمی معادل یک  تقریبا یک نوترون یا یک پروتون دارد ، بنابراین جرم هر اتم بر حسب amu تقریبا برابر با عدد جرمی آن اتم است . مثلا عدد جرمی اتم اکسیژن معمولی ۱۶ است و جرم هر ...

ادامه »

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر ۳۱ تا ۳۶

شیمی ۲ – آرایش الکترونی عناصر ۳۱ تا ۳۶

این عناصر همگی در بلوک P قرار داشته و جزء عناصر اصلی می باشند . آرایش الکترونی همگی آنها به ۴p ختم شده و تراز ۳d و ۴s انها پرشده است.     تعداد الکترون تراز ۴p آنها برابر با ...

ادامه »

شیمی ۲ – انرژی یونش

شیمی ۲ – انرژی یونش

هر عنصر به تعداد الکترونهایش ( عدد اتمی ) دارای انرژی یونش است .   – انرژی های یونش متوالی یک عنصر همواره در حال افزایش است . ( IEn> … >IE3>IE2>IE1 )   – در هر گروه از بالا ...

ادامه »

شیمی ۲ – ترازهای فرعی هر دوره جدول تناوبی

شیمی ۲ – ترازهای فرعی هر دوره جدول تناوبی

بطور کلی در هر دوره جدول ترازهای فرعی زیر در حال پرشدن می باشند :   ns , (n-2)f , (n-1)d , np   که در آن n شماره دوره جدول است . مثلا در دوره ۵ (n=5 ) ترازهای ...

ادامه »
بازگشت به بالا