چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱     
خانه / نکته درسی (برگه 6)

بخش موضوع: نکته درسی

پیش دانشگاهی – حفاظت کاتدی

پیش دانشگاهی – حفاظت کاتدی

منظور از حفاظت کاتدی قرار دادن فلز مورد نظر در مجاورت فلز کاهنده تر می باشد . در این صورت هنگام واکنش ، فلزمورد نظر در مقابل فلز کاهنده تر نقش کاتد داشته و فلز کاهنده تر اکسایش می یابد ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها

پیش دانشگاهی – قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها

در کربوکسیلیک اسیدهای راست زنجیر هرچه تعداد اتمهای کربن افزایش یابد قدرت اسیدی کاهش می یابد ، زیرا گروههای کربنی ، گروههای الکترون دهنده می باشند که از میزان بار مثبت هیدروژن اسیدی گروه کربوکسیل می کاهند . بنابراین قدرت ...

ادامه »
بازگشت به بالا