شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳     
خانه / نکته درسی / شیمی ۲ – ترتیب پرشدن ترازهای فرعی انرژی
شیمی ۲ – ترتیب پرشدن ترازهای فرعی انرژی

شیمی ۲ – ترتیب پرشدن ترازهای فرعی انرژی

برای رسم آرایش الکترونی یک عنصر بایستی ترتیب پرشدن ترازهای فرعی را بدانیم ، برای عناصر سبک ( تا عدد اتمی ۳۶ ) ترتیب پرشدن ساده بوده و به آسانی بخاطر سپرده می شود ، ولی برای عناصر سنگین ( مثلا عدد اتمی ۸۲ ) حفظ کردن ترتیب پرشدن مشکل بوده و احتمال اشتباه وجود دارد .
 
یکی از روشهای ساده برای نوشتن ترتیب پرشدن ترازهای فرعی ، استفاده از جدول تناوبی است . ترازهای فرعی که در هر دوره جدول پر میشوند بصورت زیر است :
 
دوره ۱ : s
دوره ۲ : s p
دوره ۳ : s p
دوره ۴ : s d p
دوره ۵ : s d p
دوره ۶ : s f d p
دوره ۷ : s f d p
 
 
چنانچه ترازهای انرژی فرعی دوره های جدول را به ترتیب بنویسیم خواهیم داشت :
 
s  sp  sp  sdp  sdp  sfdp  sfdp
 
ترتیب بدست آمده همان ترتیب پرشدن ترازهای فرعی است . فقط بایستی شماره تراز اصلی هر تراز فرعی را بصورت زیر بنویسیم :
برای s از شماره ۱ شروع می کنیم و آنها را به ترتیب شماره گزاری میکنیم :
 ۱s  ۲s  p  ۳s  p  ۴s  d  p  ۵s  d  p  ۶s  f  d  p  ۷s  f  d  p
 
برای p از شماره ۲ شروع می کنیم و آنها را به ترتیب شماره گزاری میکنیم :
 ۱s  ۲s  ۲p  ۳s  ۳p  ۴s  d  ۴p  ۵s  d  ۵p  ۶s  f  d  ۶p  ۷s  f  d  ۷p
 
برای d از شماره ۳ شروع می کنیم و آنها را به ترتیب شماره گزاری میکنیم :
۱s  ۲s  ۲p  ۳s  ۳p  ۴s  ۳d  ۴p  ۵s  ۴d  ۵p  ۶s  f  ۵d  ۶p  ۷s  f  ۶d  ۷p
 
 
برای f از شماره ۴ شروع می کنیم و آنها را به ترتیب شماره گزاری میکنیم :
۱s  ۲s  ۲p  ۳s  ۳p  ۴s  ۳d  ۴p  ۵s  ۴d  ۵p  ۶s  ۴f  ۵d  ۶p  ۷s  ۵f  ۶d  ۷p
 
 
ترتیب بدست آمده همان ترتیب پر شدن ترازهای فرعی است :
۱s  ۲s  ۲p  ۳s  ۳p  ۴s  ۳d  ۴p  ۵s  ۴d  ۵p  ۶s  ۴f  ۵d  ۶p  ۷s  ۵f  ۶d  ۷p
 
 
منبع: نوشته شده توسط مرتضی محمدی

نظر ها بسته است.

بازگشت به بالا