سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷     
خانه / شیمی 2 / فصل: ترکیبهای یونی
فصل: ترکیبهای یونی

فصل: ترکیبهای یونی

چنانچه یک فلز و یک نافز در شرایط مناسب کنار یکدیگر قرار گیرند ، فلز الکترون از دست داده و نافلز الکترون دریافت میکند و به ترتیب تشکیل کاتیون و آنیون میدهند . کاتیونها و آنیونهای تشکیل شده یکدیگر را جذب کرده و تشکیل ترکیبی را میدهند که از اجتماع یونهای مثبت و منفی بوجود آمده است و به آن ترکیب یونی گفته می شود .
#- با انتقال الکترون از فلز به نافلز ، حجم اتم فلز کاهش و حجم اتم نافلز افزایش می یابد .
#- یونهای مثبت و منفی یکدیگر را با نیروهای جاذبه قوی الکترواستاتیک جذب می کنند که به آنها پیوند یونی گفته می شود .
#- یونهای مثبت و منفی تشکیل شبکه بلوری سه بعدی می دهند . وجود این شبکه سه بعدی و پیوندهای یونی قوی موجب شده است ، ترکیبات یونی ، نقطه ذوب و جوش بالایی داشته باشند و همگی در دمای محیط جامد باشند .
#- به اغلب ترکیبات یونی ، نمک گفته می شود .
#- تشکیل شبکه سه بعدی یونی ، همراه با آزاد شدن مقادیر زیادی انرژی بصورت گرما و نور است که به آن انرژی شبکه بلور ترکیب یونی گفته می شود .

تصویر واکنش فلز پتاسیم و گاز کلر را نشان میدهد در این واکنش هر اتم پتاسیم یک الکترون به هر اتم کلر می دهد وبه ترتیب یونهای +۱ و –۱ تشکیل می دهند . این یونها کنار هم قرار گرفته و بلور پتاسیم کلرید بوجود می آید .
شکل سمت چپ ، فلزپتاسیم و گاز کلر را قبل از واکنش را نشان می دهد .
شکل وسط ، واکنش پتاسیم و کلر را نشان می دهد که همان مرحله انتقال الکترون از پتاسیم به کلر و تشکیل شبکه بلور است که همراه با آزاد شدن مقدار زیادی گرما ونور است .
شکل سمت راست ، بلورهای پتاسیم کلرید را نشان میدهد که تشکیل شبکه بلوری سه بعدی داده اند .

ارسال یک نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود.


شش × = 18

بازگشت به بالا