چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱     
خانه / نکته درسی (برگه 3)

بخش موضوع: نکته درسی

شیمی ۲ – انرژی کوانتیده

شیمی ۲ – انرژی کوانتیده

کوانتوم در لغت به معنای تکه تکه و جزء جزء است . می توان گفت هر چیزی که از قطعات مجزا و یکسان درست شده باشد ، کوانتومی است . به عنوان مثال خودکار ، مداد ، لیوان و … ...

ادامه »

شیمی ۲ – خواص فیزیکی و شیمیایی ایزومرها (همپارها)

شیمی ۲ – خواص فیزیکی و شیمیایی ایزومرها (همپارها)

ایزومرها ترکیباتی هستند که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوت دارند.مانند نرمال بوتان و متیل پروپان   چنانچه دو همپار(ایزومر) از یک گروه مواد باشند خواص شیمیایی یکسان دارند و فقط در خواص فیزیکی تفاوت دارند . مانند ایزومرهای ...

ادامه »

شیمی ۲ – رابطه نقطه ذوب وجوش با انرٍژی شبکه بلور

شیمی ۲ – رابطه نقطه ذوب وجوش با انرٍژی شبکه بلور

بطور کلی میتوان گفت نقطه ذوب و جوش با انرژی شبکه رابطه مستقیم دارد ، بطوریکه هرچه انرژی شبکه بلور یک ترکیب یونی بیشتر باشد نقطه ذوب و جوش آن بیشتر خواهد بود . البته در مواردی ممکن است تغییرات ...

ادامه »

شیمی ۲ – عدد کئوردیناسیون

شیمی ۲ – عدد کئوردیناسیون

تعداد یون با بار مخالف در اطراف یک یون در بلور یک ترکیب یونی را عدد کئوردیناسیون آن یون می گویند . به عنوان مثال در بلور سدیم کلرید (NaCl) در اطراف هر یون سدیم ، ۶ یون کلرید وجود ...

ادامه »

شیمی ۲ – ساختار مولکول اوزون (O3)

شیمی ۲ – ساختار مولکول اوزون (O3)

ساختار مولکول اوزون بدین صورت است که دو اتم اکسیژن با هم پیوند کووالانسی دوگانه دارند (O2) و اتم اکسیژن سوم یک پیوند داتیو از یکی از اکسیژنها دریافت کرده است (O3) . البته در مولکول اوزون رزونانس وجود داشته ...

ادامه »

شیمی ۲ – نقطه ذوب آلکانها

شیمی ۲ – نقطه ذوب آلکانها

نقطه ذوب الکانها با افزایش تعداد کربن افزایش می یابد ، بجز در پروپان که بطور استثناء کاهش می یابد .   علت آن ساختار هندسی مولکول پروپان است که از مولکول پروپان ، مولکولهای آلکان ساختار خمیده پیدا می ...

ادامه »

شیمی ۲ – تفاوت زاویه SO2 و CO2

شیمی ۲ – تفاوت زاویه SO2 و CO2

CO2 یک مولکول خطی با زاویه ۱۸۰ درجه است زیرا اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشته و دارای دو قلمرو الکترونی است ، درصورتیکه در SO2  اتم گوگرد به علت جفت الکترون ناپیوندی مولکولی خمیده با زاویه پیوندی حدود ۱۱۹٫۵ ...

ادامه »

شیمی ۳ – تفاوت فاز و حالت

شیمی ۳ – تفاوت فاز و حالت

منظور از حالت ماده جامد ، مایع و گاز است . در صورتیکه منظور از فاز به هر بخشی از ماده که ساختار مولکولی یکسان داشته باشد یک فاز گفته می شود . در واقع می توان چند فاز مختلف ...

ادامه »

شیمی ۳ – روش وارسی برای موازنه

شیمی ۳ – روش وارسی برای موازنه

چند قاعده مهم که در موازنه بصورت وارسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد بصورت زیر است .   ۱- بهتر است موازنه را از ترکیبی آغاز نماییم که بیشترین تعداد عنصر و اتم را داشته باشد .     ...

ادامه »

شیمی ۳ – انحلال پذیری ترکیبات یونی در آب

شیمی ۳ – انحلال پذیری ترکیبات یونی در آب

عوامل مختلفی در انحلال پذیری مواد در آب موثر می باشند . از جمله حجم و بار یونهای ترکیب یونی ( چگالی بار یونها ) ، جرم مولی ترکیب یونی ، پایداری یونهای نمک ، انرژی شبکه بلور نمک و ...

ادامه »
بازگشت به بالا