چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱     
خانه / نکته درسی (برگه 4)

بخش موضوع: نکته درسی

شیمی ۳ – خواص مقداری و شدتی

شیمی ۳ – خواص مقداری و شدتی

برای خواص شدتی و مقداری بهتر بجای تعریف کتاب از تعاریف زیر استفاده کنیم :   خاصیت شدتی : خاصیتی است که مقدار آن خاصیت برای جزئی از سیستم و کل سیستم برابر است . مثلا دما . دمای قسمتی ...

ادامه »

شیمی ۳ – دمای استاندارد

شیمی ۳ – دمای استاندارد

دمای استاندارد برای مقاصد مختلف با هم متفاوت است ، به عنوان مثال برای روابط حجمی گازها دمای استاندارد صفر درجه در نظر گرفته می شود ، در صورتیکه برای شرایط استاندارد ترمودینامیکی دمای استاندارد معمولا ۲۵ درجه ( دمای ...

ادامه »

شیمی ۳ – دمای شعله اتان ، اتن و اتین

شیمی ۳ – دمای شعله اتان ، اتن و اتین

هرچند که گرمای سوختن اتان از اتن و اتین بیشتر است ولی دمای شعله اتین از دو گاز دیگر بیشتر می باشد.     علت آن تعداد مولهای گاز ایجاد شده در واکنش سوختن اتان ، اتن و اتین است ...

ادامه »

شیمی ۳ – ظرفیت گرمایی ویژه آب در حالتهای جامد ، مایع و گاز

شیمی ۳ – ظرفیت گرمایی ویژه آب در حالتهای جامد ، مایع و گاز

یکی از عوامل موثر در ظرفیت گرمایی ، نیروِی جاذبه بین مولکولهای مواد است . هر چه نیروی جاذبه بین مولکولی بیشتر باشد ، برای افزایش جنبش مولکولهای ماده گرمای بیشتری لازم است ، در نتیجه ظرفیت گرمایی بالاتر خواهد ...

ادامه »

شیمی ۳ – بخش ناقطبی و قطبی در یک مولکول آلی

شیمی ۳ – بخش ناقطبی و قطبی در یک مولکول آلی

در یک مولکول پیچیده قسمتهای کربنی بخش ناقطبی محسوب می شوند ، ولی قسمتهایی که دارای گروههای اکسیژن دار است ، بخش قطبی محسوب می شوند . بطور کلی می توان گفت گروههای اکسیژندار مانند هیدروکسیل (OH) ، اتری (-O-) ...

ادامه »

شیمی ۳ – انحلال گرماده و انحلال گرماگیر

شیمی ۳ – انحلال گرماده و انحلال گرماگیر

حل شدن یک ماده در آب شامل سه مرحله است که بطور همزمان انجام می شوند :   ۱- جدا شدن مولکولهای حل شونده از یکدیگر ( گرماگیر)   ۲- جدا شدن مولکولهای آب از یکدیگر (گرماگیر)   ۳- پراکنده ...

ادامه »

شیمی ۳ – بار الکتریکی ذرات کلوئیدی

شیمی ۳ – بار الکتریکی ذرات کلوئیدی

ذرات کلوئیدی خودشان بار الکتریکی ندارند ، این ذرات یونهای محلول در آب را جذب کرده و سطح آنها باردار می شوند .   چون ذرات یک کلوئید یک نوع یون را جذب می کنند ، نوع بار همگی آنها ...

ادامه »

شیمی ۳ – نقطه جوش مایعات

شیمی ۳ – نقطه جوش مایعات

نقطه جوش یک مایع دمایی است که فشار بخار مایع با فشار هوا برابر شود . به عنوان مثال فشار بخار آب در دمای ۱۰۰ درجه برابر ۷۶۰ میلی متر جیوه است ، بنابراین آب در فشار یک اتمسفر ( ...

ادامه »

شیمی ۳ – خواص کلوئیدها

شیمی ۳ – خواص کلوئیدها

    کلوئیدها مخلوط های ناهمگنی هستند که از نظر اندازه ذرات بین محلول و سوسپانسیون قرار می گیرند  .بنابراین خواص آنها حدواسط محلول و مخلوط ناهمگن است و بیشتر خواص مخلوطهای ناهمگن را دارند .   از نظر پایداری ...

ادامه »

پیش دانشگاهی – رادیکال

اتم یا گروهی از اتمها که دارای یک یا چند اربیتال تک الکترونی می باشند را رادیکال می گویند . رادیکالها ذراتی بسیار فعال و واکنش پذیر می باشند که به سرعت در واکنشهای شیمیایی شرکت می کنند سینیتیک شیمیایی

ادامه »
بازگشت به بالا