شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳     
خانه / شیمی 1

بخش موضوع: شیمی 1

درصد جرمی

درصد جرمی

در ۴۰۰ گرم محلول پتاسیم کلرید ۵%جرمی چند گرم پتاسیم کلرید(kcl) و چند گرم آب وجود دارد؟ توسط حمید ساری ده  گرم پتاسیم کلرید ۲۰=۴۰۰×٪۵ گرم حلال ۳۸۰ =۲۰ -۴۰۰

ادامه »

تغییر دما و جنبش ذرات ماده

فصل: مایعی کمیاب در عین فراوانی توضیحات: میزان سردی و گرمی یک جسم با دما سنجیده می شود ، هر چه دمای ماده بالاتر باشد ، جنبش ذرات ان بیشتر بوده و گرمتر خواهد بود . می توان گفت : ...

ادامه »

انحلال سدیم کلرید در آب

فصل: مایعی کمیاب در عین فراوانی توضیحات: مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی ...

ادامه »

مانومتر ( فشار سنج )

فصل: در پی هوایی پاکیزه توضیحات: برای اندازه گیری فشار گاز درون یک ظرف از وسیله ای بنام مانومتر استفاده می شود . مانومتر یک لوله خمیده است که درون آن جیوه قرار دارد . و بر حسب میلیمتر مدرج ...

ادامه »

قانون شارل

فصل: در پی هوایی پاکیزه توضیحات: این قانون بیان میکنید در شرایط فشار و تعداد مولکول ثابت ، حجم گاز با دمای آن ( بر حسب کلوین ) رابطه مستقیم دارد . یعنی چنانچه دما بر حسب کلوین دو برابر ...

ادامه »

قانون بویل

فصل: در پی هوایی پاکیزه توضیحات: این قانون بیان می کند در شرایط دما و تعداد مولکول ثابت ، حاصلضرب فشار گاز در حجم گاز مقداری ثابت است . یعنی اگر حجم گاز کاهش یابد ، فشار آن افزایش خواهد ...

ادامه »
بازگشت به بالا